Médiaajánlat

Látogatottsági adatok: 5-8.000 egyedi látogató, 7-10 ezer oldalletöltés havonta (Google Analytics).

 

Banner

Kód Desktop banner Méret Heti fix ár1 Heti rotációs ár2 AV ár3
A1 Felső nagy banner 1 970*250 72 000 Ft 36 000 Ft 24 Ft
A2 Felső nagy banner 2 728*90 36 000 Ft 18 000 Ft 12 Ft
B1 Cikk közi banner 1 728*360 48 000 Ft 24 000 Ft 16 Ft
B2 Cikk közi banner 2 640*360 40 000 Ft 20 000 Ft 13 Ft
C1 Jobb banner felső 1 300*600 36 000 Ft 18 000 Ft 12 Ft
C2 Jobb banner felső 2 300*250 30 000 Ft 15 000 Ft 10 Ft
C3 Jobb banner alsó 1 300*600 24 000 Ft 12 000 Ft 8 Ft
C4 Jobb banner alsó 2 300*250 20 000 Ft 10 000 Ft 7 Ft
D1 Alsó banner 1 728*360 20 000 Ft 10 000 Ft 7 Ft
D2 Alsó banner 2 640*360 16 000 Ft 8 000 Ft 5 Ft
E interstitial 500*400 egyedi    
F peeloff kötetlen méret egyedi    
G sticky kötetlen méret egyedi    

 

Kód Mobil banner Méret Heti fix ár1 Heti rotációs ár2 AV ár3
M1 Mobil 1 300*250 16 000 Ft 8 000 Ft 24 Ft
M2 Mobil 2 480*240 8 000 Ft 4 000 Ft 12 Ft
M3 Mobil interstitial 480*654 egyedi    

 

Kód Hírlevél banner        
H1   500*400 25 000 Ft    

 Csak jpg formátumban. 

Az árak listaárak és ÁFA nélkül értendőek. Érvényesek újabb árlista kiadásáig.

1 A hirdetés kizárólagosan fut a lefoglalt időpontban
2 A hirdetés egy hétig fut más hirdetésekkel rotálva
3 Megjelenésenkénti nettó listaár

 

További felvilágosítás

Telefon: 0630 727-0199
hirdetes@mediapiac.com

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Grabowski Digital Kft. (a továbbiakban kiadó) által gondozott lapok és oldalak hirdetéseinek megrendelése egyben a kiadó Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a kiadásra vonatkozó szerződést jelenti. A kiadó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg annak változásairól írásban nem értesíti partnereit.

I. Megrendelés

1. A kiadó a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármely nemű módosítását kizárólag írásban fogadja el.

2. A felek között hirdetési szerződés jön létre, ha a kiadó a megrendelést annak keltétől számított 5 munkanapon belül vissza nem utasítja, illetőleg, amikor a megrendelésről visszaigazolást küld. A megrendelésről a kiadó visszaigazolást kifejezetten csak a megrendelő írásos kérésére állít ki.

3. A kiadó fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson, még akkor is, ha a megrendelést hosszabb időtartamra vagy ismétlődően adták le, és a kiadó a megrendelés egy részét már teljesítette.

4. A hirdetési szerződésre a médiaajánlatban meghatározott árak és hirdetési díjkedvezmények az irányadók. A kiadó a szerződésben csak a megrendelő által megjelölt kedvezményeket tudja jogosultság esetén biztosítani. A kedvezmények mértékének nem vagy téves megjelölése a kedvezmények meg nem adását vonja maga után.

5. A megrendelőben fel nem tüntetett, de a hirdetések közzétételéhez elengedhetetlenül szükséges eseti költségeket a kiadó a mindenkori érvényes médiaajánlat alapján a megrendelőre hárítja, és ezeket számlájában érvényesíti.

6. Mellékletek, behúzások és beragasztások esetén a megrendeléshez mintát kell csatolni. Az ilyen megrendeléseket kizárólag csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha azt a kiadó írásban visszaigazolta.

II. A hirdetések és a szerződés lebonyolítása

1. A kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat a megrendelőre hárítja.

2. Abban az esetben, ha a megrendelő hirdetését nyomdakészen juttatja el a kiadóhoz, a hirdetés sajtóhibájáért a kiadó nem vállal felelősséget.

3. A nyomdakész formában megküldött hirdetéshez a Kiadó minden esetben proofot kér. Amennyiben a megrendelő nem küld proofot, a színhibából eredő reklamációt a Kiadó nem fogadja el.

4. Az olyan sajtóhibák, amelyek a kiadó mulasztása miatt keletkeztek, de a hirdetés értelmét nem befolyásolják lényegesen, nem indokolnak a kiadóval szemben semmilyen kártérítési igényt.

5. Korrektúralevonatok és színnyomatok csak a megbízó írásos kérésére készülnek. A felmerülő költségek minden esetben a megrendelőt terhelik. Ha a próbanyomatok elfogadása nem történik meg határidőre, a kiadó a hirdetés kinyomtatásához szükséges engedélyt megadottnak tekinti. A hallgatás minden esetben a nyomtatási engedély megadását jelenti.

6. A kiadó a hirdetéseket a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, lehetőség szerint figyelembe véve a megrendelő elhelyezési kívánságait, azonban a kiadónak semmilyen kötelezettsége nincs erre vonatkozóan.

7. A kiadó a részére átadott hirdetési anyagokat a megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkül nem őrzi meg, és nem küldi vissza.

8. A hirdetések kinyomtatásánál a Kiadó garantálja a nyomtatási technológia feltételeitől elvárható minőséget. Ha a kinyomtatott hirdetés az előállítás technikai feltételeihez képest gyengébb minőségben vagy hibásan jelenik meg, a Megrendelőnek igénye lehet fizetési kedvezményre vagy a hirdetés újbóli leközlésére, de csak abban a mértékben, amelyben a hirdetéssel elérni kívánt cél csorbát szenvedett.

III. A megrendelések és hirdetések lemondása

1. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre, mellékletre, behúzásra vagy beragasztásra adott megrendelés visszavonása nem lehetséges.  Ezt a határidőt a mindenkori érvényes médiaajánlat tartalmazza.  Ha a hirdetési felületre a megrendelő mégsem tart igényt, a szerződésben megállapított díj teljes összegét akkor is ki kell fizetnie.

2. Abban az esetben, ha a médiaajánlatban meghatározott időpontokban a megrendelő nem bocsátja a kiadó rendelkezésére a megállapított nyomdai anyagokat, megállapodás szerint a mellékleteket, illetve befűzésre, beragasztásra kerülő lapokat, ami a szerződés meghiúsulásához vezet, a kiadó fenntartja a jogot a teljes díj kiszámlázására és behajtására.

3. A hirdetési szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.

4. A hirdetési szerződés három hónapos felmondási idő figyelembevételével mondható fel. A felmondási idő alatt az érvényes megrendelések teljesítendők a felmondási idő lejártáig. A megrendelő általi rendes felmondás esetén azonban a kiadó megvonhatja az I.4 pont szerint nyújtott kedvezményeket az első hirdetés megjelenésének időpontjára visszamenőleges hatállyal.

5. Bármelyik fél a szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el.

IV. A megjelent hirdetések kifizetése

1. A megjelent hirdetésekről a kiadó számlát állít ki, amelyet eljuttat a megrendelő nevére. A megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőn belüli kiegyenlítését.

2. A megjelent hirdetéssel, illetőleg a számlával kapcsolatos reklamációknak a számla kiállítását követő 8 napon belül van helye.

3. Késedelmes fizetés esetén a kiadó a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összegével egyenlő késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben a megrendelő többszöri felszólításra sem fizeti meg a hirdetési díjakat, a kiadó egyoldalú nyilatkozatával a póthatáridő lejártát követő naptól kezdődően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a megrendelő köteles megtéríteni a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, azaz megfizetni a kiadónak a már megjelent hirdetések után járó díjakat, ezen felül köteles a kiadó által a I.4 pont szerint nyújtott kedvezmény pénzbeli ellenértékét – az első megjelenéstől számítottan – megtéríteni késedelmi kamattal együtt.

4. A megrendelő csak akkor jogosult a kiadó felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a kiadó ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A kiadó és a megrendelő a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a kiadó a Pesti központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét jelöli ki.

Érvényes: 2013. október 1-től visszavonásig

Dr. Szakács László ügyvezető igazgató